666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน

666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน|1570593635786.jpg
666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน|197496.jpg
666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน|197497.jpg
666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน|โบรชัวด้านในหน้า.jpg
666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน|197499.jpg
666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน|197500.jpg
666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน|197503.jpg
666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน|โบรชัวด้านหลัง.jpg
666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน|โบรชัวด้านหน้า.jpg

5 กิโลเมตร

price / ราคา : 400.00 THB

10.4 กิโลเมตร

price / ราคา : 500.00 THB

VIP

price / ราคา : 1,000.00 THB

หลักการและเหตุผล ด้วยวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ หมู่ ๓ ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งเป็นองค์พระมหาเจดีย์ เป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองน่านมาแต่ช้านาน ในโบราณตามกาลประเพณีถือว่าเป็นพระมหาธาตุ ๑ ใน ๑๒ นักษัตร ตรงกับปีเถาะหรือปีกระต่าย ตามหลักฐานในหนังสือราชวงษ์ปกรณ์พงษาวดารเมืองน่าน ได้จารึกชื่อว่า พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง นับแต่เจ้าพญาการเมืององค์ปฐมเจ้าผู้ครองนครเวียงวรนครได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพิมพ์เงินพิมพ์คำ จากกรุงสุโขทัย มาประดิษฐาน และย้ายเมืองจากเมืองวรนคร มาตั้งอยู่บนดอยภูเพียงแห่งนี้และทรงยังทะนุบำรุงพระศาสนาให้รุ่งเรืองซึ่งยังคงสืบทอดเป็นมรดกอารยธรรมอันล้ำค่านับอายุกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีอายุกาลได้ ๖๖๖ ปี (พ.ศ.๑๘๙๖ – ๒๕๖๒) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจความเป็นน่านมาจนทุกวันนี้ ดังนั้น ทางคณะกรรมการพัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้ง จึงได้มีดำริจัดงาน ๖๖๖ ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าเวียงภูเพียงแช่แห้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ๖๖๖ ปี แช่แห้ง เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการ เดิน-วิ่ง และเป็นการประชาสัมพันธ์เวียงภูเพียงแช่แห้ง เนื่องในอายุกาลครบ ๖๖๖ ปี  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๖๖๖ ปี เวียงภูเพียงแช่แห้ง 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาเคารพสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต  3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสุขภาพของเรา ประเภทการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1. เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) 5 กิโลเมตร เพศชาย ค่าสมัคร 400 บาท จัดให้มีการแข่งขันรายการ ดังนี้  1. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี มี 3 รางวัล  2. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 16 – 19 ปี มี 3 รางวัล  3. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 29 ปี มี 3 รางวัล 4. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 3 รางวัล 5. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 3 รางวัล 6. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 – 59 ปี มี 3 รางวัล  7. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มี 3 รางวัล 2. เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) 5 กิโลเมตร เพศหญิง ค่าสมัคร 400 บาท จัดให้มีการแข่งขันรายการ ดังนี้ 1. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี มี 3 รางวัล  2. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 16 – 19 ปี มี 3 รางวัล  3. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 29 ปี มี 3 รางวัล 4. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 3 รางวัล 5. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 3 รางวัล 6. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป มี 3 รางวัล 3. วิ่งมินิมาราธอน 10.4 กิโลเมตร เพศชาย ค่าสมัคร 500 บาท จัดให้มีการแข่งขันรายการ ดังนี้  1. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี มี 3 รางวัล 2. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 29 ปี มี 3 รางวัล 3. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 3 รางวัล 4. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 3 รางวัล 5. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 – 59 ปี มี 3 รางวัล  6. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มี 3 รางวัล 4. วิ่งมินิมาราธอน 10.4 กิโลเมตร เพศหญิง ค่าสมัคร 500 บาท จัดให้มีการแข่งขันรายการดังนี้  1. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี มี 3 รางวัล  2. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 29 ปี มี 3 รางวัล 3. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 3 รางวัล 4. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 3 รางวัล 5. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป มี 3 รางวัล 5. VIP 5 กิโลเมตร เพศชาย ค่าสมัคร 1,000 บาท มี 3 รางวัล 6. VIP 5 กิโลเมตร เพศหญิง ค่าสมัคร 1,000 บาท มี 3 รางวัล 7. VIP 10.4 กิโลเมตร เพศชาย ค่าสมัคร 1,000 บาท มี 3 รางวัล 8. VIP 10.4 กิโลเมตร เพศหญิง ค่าสมัคร 1,000 บาท มี 3 รางวัล กำหนดการ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562  08.30 น. รับหมายเลข และเสื้อได้ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง  วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562  ณ สะพานสิริธรรมรัถย์ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  05.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน  06.00 น. ปล่อยตัว ผู้เข้าแข่งขันระยะ 10.4 กม. Mini marathon 06.10 น. ปล่อยตัว ผู้เข้าแข่งขันระยะ 5 กม. Fun Run 07.00 น. พิธีมอบรางวัล 08.00 น. ปิดการแข่งขัน เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2562 สมัครด้วยตนเองได้ทาง สำนักงานวัดพระธาตุแช่แห้ง โทร.054 601146, 091-0674313  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน โทร. 054-601063 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น.   ประเภทรางวัลและกำหนดการ เส้นทาง ​​​​​​​แบบเสื้อ ​​​​  


หมวดหมู่ Category

LET'S RACE Thailand

LETS RACE THAILAND

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมกีฬาต่างๆ กับเราได้แล้ว


facebook
https://www.facebook.com/letsracethailand
google
twitter
instagram
https://www.instagram.com/LetsRaceThailand
youtube
https://www.youtube.com/channel/UC7xnIPCzyNWaMyHmxq56xJw
line_id
@letsracethailand
phone
061-914-5550
mail
admin@letsracethailand.com
address
Siam Services International Group Co., Ltd. [S.S.I.G] บริษัท สยาม เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 55/99 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
instragram
https://www.instagram.com/letsracethailand/
line
@letsracethailand
contact_intro_text
contact_name
contact_address
contact_email
letsracethailand@gmail.com
contact_fax
email
admin@letsracethailand.com
contact_phone_array
Array